മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരണ Edit
നാമം
    പല്ലിവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പെട്ട ഒരു ജന്തു, ഉഗ്രവിഷമുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇഴജന്തു
    a kind of lizard


അരണ Edit
നാമം
    വളരെ ഉയരത്തില്‍ വളരുന്നതും കുറുകിയ ശാഖകളോടുകൂടിയതും ആയ ഒരുതരം മരം, ഒരു നദി


അരണ Edit
വിശേഷണം
    യുദ്ധം ചെയ്യാത്ത


Entries from Datuk Database

അരണ1(നാമം):: വീടുകളിലും മറ്റും ജീവിക്കുന്ന ഒരിനം ഇഴജന്തു, ചെറുതും വലുതുമായി രണ്ട് ഇനം
അരണ2(നാമം):: വളരെ ഉയരത്തില്‍ വളരുന്നതും കുറുകിയ ശാഖകളോടുകൂടിയതും ആയ ഒരുതരം മരം
അരണ3(വിശേഷണം):: യുദ്ധം ചെയ്യാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ disintegrate, siege, അഗ്നിമരം, അത്തി, ആത്മഗുപ്ത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean