മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

philippic Edit
    ആക്ഷേപമോ നിന്ദയോ നിറഞ്ഞ പ്രസംഗം


philippic Edit
Noun
    a speech of violent denunciation


Entries from Olam Open Database

Philippic(noun)::
    ആക്ഷേപമോ നിന്ദയോ നിറഞ്ഞ പ്രസംഗം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ censorious, devalue, pleat, ആതുരസന്യാസം, ഭൂരിശ്രവസ്സ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean