മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭിവ്യാദനം Edit
    അക്ഷരം ലോപിച്ച് ഉച്ചരിക്കല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cider, മണിത്തൂമ്പ, ഇദ്ധവിത്തന്‍, ഭാസന്‍, മാതൃഗാമി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean