മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

colic Edit
    ഉദരശൂല


colic Edit
Noun
    acute abdominal pain (especially in infants)


Entries from Olam Open Database

Colic(noun)::
    വയറുവേദന,
    കുടല്‍വാതം,
    കുടല്‍വായു,
    ഉദരശൂല,
    വയറ്റുവേദന,
    ആന്ത്രശൂല,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ amorphous, antarctic, deliration, അഗണ്യ, ആവശ്യക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean