മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭവന്മതയോഗം Edit
    ഒരു വാക്യദോഷം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ blithe, മണിരാഗം, വിശയം, വേലന്‍, പരാഗം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean