മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

agglutinate Edit
    പശവച്ചു പറ്റിക്കുക, സംയോജിപ്പിക്കുക, പദങ്ങള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുക


agglutinate Edit
Adjective
    united as if by glue


agglutinate Edit
Verb
    string together (morphemes in an agglutinating language)


agglutinate Edit
Verb
    clump together; as of bacteria, red blood cells, etc.


Entries from Olam Open Database

Agglutinate(verb)::
    സംയോജിപ്പിക്കുക,
    ഒന്നായിത്തീരുക,
    പശവച്ചു പറ്റിക്കുക,
    പദങ്ങള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ corpse, dose, അവിശ്രാന്ത, ആട്ടിനവങ്ങനം, മല്ലകി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean