മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

trollop Edit
    വേശ്യ, മലിനവേഷക്കാരി


trollop Edit
Noun
    a dirty untidy woman


trollop Edit
Noun
    a promiscuous or disreputable woman


Entries from Olam Open Database

Trollop(noun)::
    വേശ്യ,
    മലിനവേഷക്കാരി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ convey, meek, pert, ആതി, ഭ്രുമദ്ധ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean