മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്വസ്ത Edit
    എറിയപ്പെട്ട


Entries from Datuk Database

അന്വസ്ത(വിശേഷണം):: എറിയപ്പെട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ a la mode, അനിഷം, വൈകുക, പൂജിത, തോള്‍വസ്ത്രം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean