മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

physique Edit
    ദേഹതത്ത്വം, ശരീരപ്രകൃതി


physique Edit
Noun
    constitution of the human body


physique Edit
Noun
    alternative names for the body of a human being
eg: he has a strong physique


Entries from Olam Open Database

Physique(noun)::
    ദേഹതത്ത്വം,
    ശരീരഘടന,
    ശരീരപ്രകൃതി,
    ദേഹവളര്‍ച്ച,
    ദേഹക്കൂറ്,
    തടി,
    ആകാരം,
    ദേഹക്കൂറ്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ entreat, hoard, march, ണസിപധം, അസ്തമിക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean