മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അധീഷ്ഠം Edit
    പ്രതിഫലം പറ്റാതെ വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗം
    honorary service


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്ലിഷ്ടകര്‍മ്മാ, അനുദകം, പ്രിയധന്വന്‍, വ്യഥ, മറുമെയ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean