മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

dynamic Edit
    ചലനാത്മകവും വീര്യവത്തുമായ സ്വഭാവമുള്ള
    Characterized by action or, forcefulness or force of personality


dynamic Edit
    ശക്തിപരമായ, ഊര്‍ജ്ഝസംബന്ധിയായ


dynamic Edit
Adjective
    characterized by action or forcefulness or force of personality
eg: a dynamic market


dynamic Edit
Adjective
    characterized by action or forcefulness or force of personality
eg: a dynamic speaker


dynamic Edit
Adjective
    characterized by action or forcefulness or force of personality
eg: the dynamic president of the firm


dynamic Edit
Adjective
    of or relating to dynamics


dynamic Edit
Adjective
    (used of verbs (e.g. 'to run') and participial adjectives (e.g. 'running' in 'running water')) expressing action rather than a state of being


dynamic Edit
Noun
    an efficient incentive
eg: they hoped it would act as a spiritual dynamic on all churches


Entries from Olam Open Database

Dynamic(adjective)::
    ശക്തിപരമായ,
    ഊര്‍ജ്ജസംബന്ധിയായ,
    ചലിക്കുന്ന ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള,
    ചലനാത്മകവും വീര്യവത്തുമായ സ്വഭാവമുള്ള,
    ചലനാത്മകമായ,
    പരിവര്‍ത്തനാത്മകമായ,
    ബലതന്ത്രപരമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ail, avaunt, പ്രഹ്ലന്നി, ചിമ്മിനി, അയവെട്ടുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean