മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്നിദേവന്‍ Edit
    അഗ്നിഭഗവാന്‍


അഗ്നിദേവന്‍ Edit
    അഗ്നിഭഗവാന്‍


Entries from Datuk Database

അഗ്നിദേവന്‍(നാമം):: അഗ്നിഭഗവാന്‍
അഗ്നിദേവന്‍(നാമം):: അഗ്നിയെ ദേവനായി പൂജിക്കുന്നവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ circumambulate, elf, അമ്പിളിക്കല, കാന്തിമാന്‍, ത്രിഗുണാത്മിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean