മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകുപുയഅകൂപിയ Edit
    നീചമല്ലാത്ത, നിന്ദ്യമല്ലാത്ത


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഭിവ്യാദനം, ഋഷിപ്രോക്തം, വാനവന്‍, മുണവുക, അരുഷി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean