മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

telepathy Edit
    അന്യചിത്തജ്ഞാനം, അന്തഃകരണ സന്ദേശം


telepathy Edit
Noun
    apparent communication from one mind to another without using sensory perceptions


Entries from Olam Open Database

Telepathy(noun)::
    അന്യചിത്തജ്ഞാനം,
    ഇന്ദ്രിയ സഹായമില്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെ മനോഗതം സ്വമനസ്സിലുദിക്കല്‍,
    അന്തകരണ സന്ദേശം,
    പരഹൃദയജ്ഞാനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ nutrient, അംഗസംസ്കാരം, ആമ്നായമൂര്‍ത്തി, ഇന്നിശ, അലുവ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean