മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകവചിത്തര് Edit
    മനസ്സിനെ പേയെന്ന് അഭിസംബോധനം ചെയ്ത് കവിതയെഴുതിയ ഒരു സിദ്ധന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ transfuse, പ്രസഹ്യ, ഭദ്രാഹന്‍, ചാതുര്‍മ്മാസ, അപവചനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean