മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

trudge Edit
    ഇഴഞ്ഞു വലിഞ്ഞു നടക്കുക, ക്ഷീണതയോടെ നടക്കുക


trudge Edit
Verb
    walk heavily and firmly, as when weary, or through mud


trudge Edit
Noun
    a long difficult walk


Entries from Olam Open Database

Trudge(noun)::
    ഇഴഞ്ഞുവലിഞ്ഞു നടക്കല്‍,
    തളര്‍ന്നുകിടക്കുക,
Trudge(verb)::
    ഇഴഞ്ഞുവലിഞ്ഞു നടക്കുക,
    ക്ഷീണത്തോടെ നടക്കുക,
    ഇഴഞ്ഞുനവലിഞ്ഞു നടക്കുക,
    ക്ഷീണതയോടെ നടക്കുക,
    മന്ദം ചലിക്കുക,
    കാല്‍നടയായി പോകുക,
    നീങ്ങുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mercenary, അതളി, അല്മത്തി, പ്രബാലം, ഉല്ലുഞ്ചനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean