അക്ഷരശ്ലോകം
 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1 (+1 / -0 )

  അക്ഷരശ്ലോകം കൂടി ആയാല്‍ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു .
  എന്ത് പറയുന്നു കൂട്ടുകാരേ..........

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  അമ്പത്തൊന്നക്ഷരാളീ കലിതതനുലതേ! വേദമാകുന്ന ശാഖീ -
  ക്കൊമ്പത്തന്പോടു പൂക്കും കുസുമതതിയിലേന്തുന്ന പൂന്തേന്കുഴമ്പേ! ചെമ്പൊല്ത്താര്ബാണഡംഭപ്രശമനസുകൃതോപാത്തസൗഭാഗ്യലക്ഷ്മീ -
  സമ്പത്തേ! കുമ്പിടുന്നേന് കഴലിണ വലയാധീശ്വരീ വിശ്വനാഥേ!

  അക്ഷരം 'ച '

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ചക്ഷുശ്രവണഗളസ്ഥമാം ദര്ദ്ദുരം
  ഭക്ഷണത്തിന്നപേക്ഷിപ്പതുപോലെ
  കാലാഹിനാ പരിഗ്രസ്ഥമാം ലോകവു-
  മാലോലചേതസ്സാ ഭോഗങ്ങള് തേടുന്നു

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  കാടത്തത്തെ മനസ്സിലിട്ടു കവിയായ്‌ മാറ്റുന്ന വല്‌മീകമു-
  ണ്ടോടപ്പുല്‍ക്കുഴലിന്റെ ഗീതയെഴുതിസ്സൂക്ഷിച്ച പൊന്നോലയും
  കോടക്കാര്‍നിര കൊണ്ടുവന്ന മനുജാത്മാവിന്റെ കണ്ണീരുമായ്‌
  മൂടല്‍മഞ്ഞില്‍ വിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കുമിവിടെപ്പൂക്കും വനജ്യോത്സ്നകള്‍.

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  കാളിമകാളും നഭസ്സെയുമ്മവയ്ക്കും വെണ്‍മനോജ്ഞ-
  മാളികയൊന്നിന്റെ തെക്കേ മലര്‍മുറ്റത്തില്‍,
  വ്യാളീമുഖം വച്ചു തീര്‍ത്ത വളഞ്ഞ വാതിലാര്‍ന്നക-
  ത്താളിരുന്നാല്‍ കാണും ചെറുമതിലിനുള്ളില്‍,

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  വന്‍ നര്‍മ്മദാനദിയെയും വഴിമേല്‍ത്തടഞ്ഞ
  മന്നന്റെ വീര്യ, മവളോതിയറിഞ്ഞൊരാഴി
  തന്നന്തികത്തിലവനെസ്സകുലം വധിച്ചു
  വന്നപ്പൊഴബ്ഭൃഗുസുതന്നിതു കാഴ്ചവച്ചു.

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  താരിതു മാമകഹൃദയം,വീണിതു ചേരട്ടേ നിന്‍ തൃച്ചേവടിയില്‍

  പാപശിലാകൂടത്തിനുമുയിരാം കാരുണ്യത്തിന്‍ തൃച്ചേവടിയില്‍

  പുറകോട്ടെന്‍ സ്മൃതി പായുന്നു,പൊന്‍ പുലരിയിലെത്ര യുഗം മുന്‍പോ ?

  വന്‍ തരുനിരകുത്തിമറിക്കും വനഗജ നിരയെ നയിച്ചിങ്ങെത്തിയതീ ഞാന്‍.

  സുഗതകുമാരി.

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  പീതാംബരം കരവിരാജിതശംഖചക്ര-
  കൌമോദകീസരസിജം കരുണാസമുദ്രം
  രാധാസഹായമതിസുന്ദരമന്ദഹാസം
  വാതാലയേശമനിശം ഹൃദി ഭാവയാമി

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  രാത്രിമഴ,ചുമ്മാതെ കേണും ചിരിച്ചും വിതുമ്പിയും
  നിര്ത്താതെ പിറുപിറുത്തും നീണ്ട മുടിയിട്ടുലച്ചും
  കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു യുവതിയാം ഭ്രാന്തിയെപ്പോലെ രാത്രിമഴ,
  പണ്ടെന്റെ സൌഭാഗ്യരാത്രികളിലെന്നെ ചിരിപ്പിച്ച ...


 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  കൂകീ കോഴി വനാന്തരേ വിറകുമായ്‌ നിന്നോരു രാവേ തഥാ
  കൂകീ കോകിലവാണിമാര്‍ കുചതടേ മേവീടുമാ രാവിലും;
  കൂകും കോഴികള്‍ തമ്മിലുള്ള സുകൃതം ചെമ്മേ പറഞ്ഞീടുവാ-
  നാകുന്നീല; ചരാചരങ്ങളിലുമുണ്ടത്യന്തഗത്യന്തരം.

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  കുന്നുതന്നടിയിലെത്തവേ സ്വയം
  നിന്നുപോയ് ഝടിതി ചിന്തപൂണ്ടപോല്‍,
  എന്നുമല്ല ചെറുതാര്‍ത്തിയാര്‍ന്നവാ-
  റൊന്നുവീര്‍ത്തു നെടുതായുടന്‍ യതി.

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  എങ്കിലും, ഇന്നും ജീവിതമേ, ഞാന്‍
  സ്നേഹിക്കുന്നു നിന്നെ
  മങ്ങിയ മിഴികളിലുദയമുദാരം
  ബിംബിതമാവാതായി

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  മുട്ടുമെന്നഴലറിഞ്ഞിടായ്കിലു
  തെറ്റിയെന്‍ ഹൃദയമായനോരുകില്‍
  ചെറ്റുമേ പൊറുതിയില്ല പിന്നെ ഞാന്‍
  പറ്റുകില്ലറിക മണ്ണില്‍ വിള്ളിലും

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  ചൊല്ലാനുറച്ച തറവാടുകളേറെയില്ല-
  യില്ലിന്നുയര്‍ന്ന പണിയുള്ളവരേറെ നമ്മില്‍
  മെല്ലെന്നു താഴുമുയരാനിനിയൊന്നുരണ്ടാള്‍
  വല്ലോരുമോര്‍ക്കില്‍ - വലുതാം സമുദായമല്ലേ?

  (കുമാരനാശാന്‍)

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  മാനസം പരിപവിത്രമായി നിന്‍
  ധ്യാനയോഗ്യചരിതം സ്മരിച്ചയേ
  ജ്ഞാനി നീ ഭവതി സിദ്ധിയാര്‍ന്നൊരെന്‍-
  മേനിയും മഹിത തീര്‍ത്ഥഭൂമിയായ്!

  ജ്ഞ

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  ജ്ഞാനീസ്തുത്വാഥദത്വാതവചരിതജൂഷാം
  വിജ്വരം സ ജ്വ രോഗാല്‍
  പ്രായോന്തര്‍ ജ്ഞാനപന്തോപിച ബഹുതമസാ
  രൌദ്ര ചേഷ്ടാഹി രൌദ്രാ:

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  പാഠമായതു പാർത്താലെന്തൊരത്ഭുത,മവ
  പാടവമേറും നിജശ്വാസങ്ങൾതന്നെയല്ലോ.
  സകലചരാചരഗുരുവായ്മരുവീടും
  ഭഗവാൻ തനിക്കൊരു ഗുരുവായ്‌ ചമഞ്ഞീടും

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  സീതാദേവിയെ രാക്ഷസേന്ദ്രനതുപോലിഗ്രന്ഥവും വ്യാജമാ-
  യേതാനും ചിലരോടു ചേര്‍ന്നൊരു പുമാന്‍ തന്‍ കൈക്കലാക്കീടിനാന്‍;
  പിന്നെത്തന്നുടെയാക്കുവാന്‍ പദമതില്‍ ചേര്‍ത്തീടിലോ നിന്ദ്യമാ-
  യെന്നും സീതയെയെന്നപോലിതിനെയും ശങ്കിക്കുമല്ലോ ജനം.

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  പലതും കടന്നു കടന്നു ഞാന്‍ പോയി
  പരിധൃത പരിണതപരിവേഷനായി
  ജന്മം ഞാന്‍ കണ്ടു ഞാന്‍ നിര്‍വൃതി കൊണ്ടു
  ജന്മാന്തരങ്ങളിലെ സുകൃതാമൃതമുണ്ടു

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  ജാതിത്തത്തിന്നു രാജന്‍, ദ്രുതകവിതയതില്‍ ക്കുഞ്ഞഭൂജാനി, ഭാഷാ-
  രീതിക്കൊക്കും പഴക്കത്തിനു നടുവ, മിടയ്ക്കച്യുതന്‍ മെച്ചമോടേ
  ജാതപ്രാസം തകര്‍ക്കും, ശുചിമണി രചനാഭംഗിയില്‍ പൊങ്ങിനില്‍ക്കും,
  ചേതോമോദം പരക്കെത്തരുവതിനൊരുവന്‍ കൊച്ചു കൊച്ചുണ്ണി ഭൂപന്‍

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  കാടല്ലേ നിന്‍റെ ഭര്‍ത്താവിനു ഭവന?" -- "മതേ, നിന്‍റെയോ?"; "നിന്മണാളന്‍
  ചൂടില്ലേ പന്നഗത്തെ?" -- "ശ്ശരി, തവ കണവന്‍ പാമ്പിലല്ലേ കിടപ്പൂ?";
  "മാടല്ലേ വാഹനം നിന്‍ ദയിത" -- "നതിനെയും നിന്‍ പ്രിയന്‍ മേയ്പ്പതില്ലേ?";
  "കൂടില്ലേ തര്‍ക്ക" - മെന്നങ്ങുമ രമയെ മടക്കും മൊഴിയ്ക്കായ്‌ തൊഴുന്നേന്‍ ‍!

  (വെണ്മണി മഹന്‍ )

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1 (+1 / -0 )

  ജലജേച്ചി മൂന്നാമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമാണ് വേണ്ടത് .
  അതിനാല്‍ ത അല്ല മ ആണ് അക്ഷരം .

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  മിന്നും പൊന്നിന്‍ കിരീടം, തരിവള, കടകം, കാഞ്ചി, പൂഞ്ചേല, മാലാ
  ധന്യശ്രീവത്സ, സല്‍കൌസ്തുഭമിടകലരും ചാരുദോരന്തരാളം,
  ശംഖം, ചക്രം, ഗദാ, പങ്കജമിതി വിലസും നാലു തൃക്കൈകളോടും
  സങ്കീര്‍ണ്ണശ്യാമവര്‍ണം ഹരി വപുരമലം പൂരയേന്മംഗളം വഃ

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ശാന്തമാക ദുരിതം! വിനിശ്ചിത-
  സ്വാന്തയായ് കദനശല്യമൂരുവാന്‍
  ധ്വാന്തവും ഭയവുമോര്‍ത്തിടാതുടന്‍
  ഞാന്‍ തടാകതടമെത്തി രാത്രിയില്‍

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  >>>>>>>ജലജേച്ചി മൂന്നാമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമാണ് വേണ്ടത് .
  അതിനാല്‍ ത അല്ല മ ആണ് അക്ഷരം .

  അന്താക്ഷരിയുടെ പിടിയില്‍ നിന്ന് വിടാത്തതിന്റെ കുഴപ്പം. :)

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  ധന്യാഭാനോഃ പുലരിവഴിവെള്ളാട്ടി ഭാനുക്കളെന്നും
  പൊന്നിന്‍ ചൂല്‍കൊണ്ടിരുള്‍മയമടിക്കാടടിച്ചങ്ങു നീക്കി
  ഇമ്പം ചേരും ഗഗനഭവനം ചുറ്റുമുറ്റത്തളിപ്പാ-
  നംഭോരാശൌ ശശധരകുടം കാണ്‍ക മുക്കിന്റവാറ്‌

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  ധനുമാസത്തില്‍ തിരുവാതിര

  ഭഗവാന്‍ തന്‍റെ തിരുനാളല്ലോ

  ഭഗവതിക്കും തിരുനോമ്പാണ്

  ഉണ്ണരുത് ഉറങ്ങരുത്

  കുളിക്കണം പോല്‍ തുടിക്കണം പോല്‍

  ആടേണം പോല്‍ പാടേണം പോല്‍...

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  ഇല്ലങ്ങളില്‍ ചെന്നു നടന്നിരന്നാല്‍
  ഇല്ലെന്ന് ചൊല്ലുന്ന ജനങ്ങളേറും
  അല്ലെങ്കിലാഴക്കരി നല്‍കുമപ്പോള്‍
  നെല്ലെങ്കില്‍ മൂഴക്കതുമന്തിനേരം

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  അഗ്രേപശ്യാമി തേജോനിബിഡതരകളായാവലീ ലോഭനീയം
  പീയൂഷാപ്ലാവിതോഹം തദനുതദുദരേ ദിവ്യകൈശോരവേഷം
  താരുണ്യാരംഭരമ്യം പരമസുഖരസാസ്വാദരോമാഞ്ചിതാംഗൈ-
  രാവീതം നാരദാദ്യൈഃ വിലസദുപനിഷത്‌സുന്ദരീമണ്ഡലൈശ്ച

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  തെക്കുന്നെത്തിയ മന്ദവായുവിനെഴും, സമ്മോഹനസ്പര്‍ശമാര്‍--
  ന്നുള്‍ക്കാമ്പിങ്കല്‍ വരുന്നിതോര്‍മ്മകള്‍ പുടം ഭേദിച്ചെഴും പോലവേ
  ദിക്കെങ്ങും ചെറുതോടു, മാര്‍, മല പൊങ്ങും പൊയ്കയും തിങ്ങിടു--
  ന്നുള്‍ക്കമ്പം കലരുന്ന വട്ടമിടുമീ വണ്ടാര്‍ന്ന തണ്ടാരുകള്‍.


 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  ദേവന്മാര്‍ക്കമൃതം, മുകുന്ദനു രമാം, ധാത്രിയ്ക്കു മര്യാദയും
  ദേവേന്ദ്രന്നു സുരദ്രുമം, ഗിരിജ തന്‍ കാന്തന്നു ചന്ദ്രക്കല
  ഏവം പ്രീതിദമായ്ക്കൊടുത്തു ശരണം ഭൂഭൃത്തുകള്‍ക്കും തദാ-
  പ്യുണ്ടായീലൊരുവന്‍ തുണപ്പതിനഗസ്ത്യന്‍ നമ്മെ മോന്തും വിധൌ.

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ഏവമോതിയിടരാര്‍ന്നു കണ്ണുനീര്‍
  തൂവിനാള്‍ മൊഴി കുഴങ്ങി നിന്നവള്‍.
  ഭാവശാലികള്‍ പിരിഞ്ഞുകൂടിയാ-
  ലീവിധം വികലമാം സുഖോദയം.

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  ഭര്‍ത്തൃത്വേ കേരളാനാം മണിതവിലസിതേ പാണ്ഡ്യഭൂപണ്ഡിതാനാം
  ചോളാനാം ചാരുഗീതേ യവനകുലഭുവാം ചുംബനേ കാമുകാനാം
  ഗൌദാനാം സീല്‍കൃതേഷു പ്രതിനവവിവിധാലിങ്ങനേ മാളവാനാം
  ചാതുര്യം ഖ്യാതമേതത്ത്വയി സകലമിദം ദൃശ്യതേ വല്ലഭാദ്യ.

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ഗന്ധവാഹാത്മജനാദികളൊക്കവേ
  വിന്ധ്യാചലാടവി പുക്കു തിരയുമ്പോൾ
  ഘോരമൃഗങ്ങളെയും കൊന്നുതിന്നുന്നതി-
  ക്രൂരനായോരു നിശാചരവീരനെ-

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  ഘ്രാണിച്ചും മുത്തിയും പിന്നെയുമുടനവലേഹിച്ചുമേറ്റം ചുവച്ചും
  നാണിക്കാതുറ്റ വൈരസ്യമൊടു ഭുവി കളഞ്ഞെന്നതില്‍ കേണിടൊല്ല
  ചേണേറും രത്നമേ! നിന്നുടെയകമതു കണ്ടീടുവാന്‍ കീശനശ്മ-
  ക്കോണാല്‍ നിന്നെപ്പൊടിക്കാഞ്ഞതു പരമുപകാരം നിനക്കെന്നുറയ്ക്ക.

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ചന്ദ്രചൂഡൻ പരമേശ്വരനീശ്വരൻ
  ചന്ദ്രികാമന്ദസ്മിതം പൂണ്ടരുളിനാൻ
  ചന്ദ്രാനനേ! ചെവിതന്നു മുദാ രാമ-
  ചന്ദ്രചരിതം പവിത്രം ശൃണുപ്രിയേ!

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  ചിരിക്കും മദ്ധ്യത്തില്‍ കരയു,മിതിനേതും നിയമമി-
  ല്ലുരയ്ക്കും തെറ്റിക്കൊണ്ടമൃതസമമസ്പഷ്ടമൊഴിയെ,
  സ്ഫുരിച്ചല്‍പം കാണാം ചില ചെറിയ പല്ലിങ്ങിനെ ലസി-
  ച്ചിരിക്കും ബാല്യേ നിന്‍ മുഖകമലമോര്‍ക്കുന്നിതതു ഞാന്‍.


 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  സ്വാമിയാം രവിയെ നോക്കിനില്‍ക്കുമെന്‍
  താമരേ, തരളവായുവേറ്റു നീ
  ആമയം തടവിടായ്ക, തല്‍ക്കര-
  സ്തോമമുണ്ടു തിരിയുന്നദിക്കിലും.

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  ആർത്തിയാൽ ഭിക്ഷു നീട്ടിയ കൈപ്പൂവിൽ
  വാർത്തുനിന്നിതേ മെല്ലെക്കുനിഞ്ഞവൾ
  പുണ്യശാലിനി, നീ പകർന്നീടുമീ
  തണ്ണീർതന്നുടെയോരോരോ തുള്ളിയും

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  പണ്ടേയുണ്ടു മനുഷ്യനിഗ്ഗുണപുരോഭാഗിത്വ, മദ്ദുര്‍ഗ്ഗുണം
  കണ്ടേറുന്ന വിവേകശക്തിയതിനെക്കൊന്നില്ലയിന്നേവരെ.
  മിണ്ടേണ്ടാ കഥ - ഹന്ത, യിന്നിതു വെറും മൂര്‍ഖത്വമോ മോഹമോ
  വണ്ടേ, നീ തുലയുന്നു, വീണയി വിളക്കും നീ കെടുക്കുന്നിതേ!

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  മഞ്ഞത്തെച്ചിപ്പൂങ്കുല പോലെ
  മഞ്ജിമ വിടരും പുലര്കാലേ,
  നിന്നൂ ലളിതേ, നീയെന്മുന്നില്
  നിര്‍വൃതിതന് പൊന്കതിര് പോലെ!

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  നിഖില ജഗദധിപമസുരേശമാലോക്യമാം
  നിന്നിലേ നീ മറഞ്ഞെന്തിരുന്നീടുവാൻ
  ത്വരിതമതി കുതുകമൊടുമൊന്നു നോക്കീടുമാം
  ത്വദ്ഗത മാനസനെന്നറികെന്നെ നീ

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  താഡിക്കേണ്ടെന്നു ചൊല്ലി, ക്കൊടിയ തടിയുമായ്‌ പ്രാണനിര്യാണകാല- ത്തോടിച്ചാടിക്കൃതാന്തത്തടിയനടിയനെപ്പേടി കാട്ടും ദശായാം
  കോടക്കാര്‍മേഘവര്‍ണ്ണം തടവിന വനമാലാവിഭൂഷാഞ്ചിതം മേ
  കൂടെക്കാണായ്‌ വരേണം തിരുവുടലരികേ, കൂടല്‍മാണിക്യമേ മേ!

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  കാവ്യം സുഗേയം കഥ രാഘവീയം
  കർത്താവു തുഞ്ചത്തുളവായ ദിവ്യൻ
  ചൊല്ലുന്നതോ ഭക്തിമയസ്വരത്തി-
  ലാനന്ദലബ്ധിക്കിനിയെന്തുവേണം

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  ചന്തം ധരയ്ക്കേറെയായ് ശീതവും പോ-
  യന്തിക്കു പൂങ്കാവിലാളേറെയായി
  സന്തോഷമേറുന്നു, ദേവാലയത്തില്‍
  പൊന്തുന്നു വാദ്യങ്ങള്‍‍ -വന്നൂ വസന്തം!

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  സ്വന്തനിഷ്ഠയതിനായ് കുളിച്ചു നീര്‍-
  ചിന്തുമീറനൊടു പൊയ്കതന്‍‌തടേ
  ബന്ധുരാംഗരുചി തൂവി നിന്നുഷ-
  സ്സന്ധ്യപോലെയൊരു പാവനാംഗിയാള്‍

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  ബുധനാം ഭവാന്റെ സഹധര്‍മ്മിണീപദം
  മുധയെന്നു മന്നിലൊരു മുഗ്ദ്ധയോര്‍ക്കുമോ?
  ക്ഷുധ കൊണ്ടു ചാവുമൊരുവന്റെ വായില്‍ നല്‍
  സുധ വന്നു വീഴിലതു തുപ്പിനില്‍ക്കുമോ?

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  “സ” ആണോ അക്ഷരം?

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  അല്ല 'ക്ഷ '

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  #:-s

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ക്ഷീണയായ് മിഴിയടച്ചു, നിശ്ചല-
  പ്രാണയായുടനവന്റെ തോളതില്‍
  വീണു, വായു വിരമിച്ചു കേതുവില്‍
  താണുപറ്റിയ പതാകപോലവള്‍

നമസ്കാരം,

ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ബട്ടണ്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പദപ്രശ്നത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്‌വേഡ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം. ( അതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലേ? )

Sign In Apply for Membership

In this Discussion