വാക്കുകള്‍ കൊണ്ടൊരു കളി
 • menonjalajamenonjalaja March 2013 +1 -1

  'വരിക്കാശ്ശേരി' മന ഒറ്റപ്പാലത്താണ്.

 • ginuvginuv March 2013 +1 -1

  അവിടെ 'വരിക്കച്ചക്ക' കിട്ടുമോ..?

 • menonjalajamenonjalaja March 2013 +1 -1

  'പനങ്കരിക്ക് ' കിട്ടാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.

 • sushamasushama March 2013 +1 -1

  “പനഞ്ചക്കര“യോ?

 • menonjalajamenonjalaja March 2013 +1 -1

  മിക്കവരും 'ചക്കരക്കൊല്ലി'യാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്.

 • sushamasushama March 2013 +1 -1

  “ചരക്ക് ലോറി” വരാറുണ്ടോ?

 • mujinedmujined March 2013 +1 -1

  'ചക്കരപ്പാവ്' കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

 • menonjalajamenonjalaja March 2013 +1 -1

  'അക്കരപ്പച്ച' കണ്ട് ഭ്രമിക്കല്ലേ........

 • sushamasushama March 2013 +1 -1

  ‘പച്ചക്കുതിര‘ യൊ?

 • menonjalajamenonjalaja March 2013 +1 -1

  'കുതിരലാടം' കിട്ടിയെന്നോ?

 • mujinedmujined March 2013 +1 -1

  "കുതിരക്കാശ്" കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

 • suresh_1970suresh_1970 March 2013 +1 -1

  തരിശുഭൂമി കണ്ടിട്ടുണ്ട് !

 • sushamasushama March 2013 +1 -1

  ഭാരതഭൂമി” ആണോ?

 • mujinedmujined March 2013 +1 -1

  'ഭാരതപ്പുഴ'യില്‍ വെള്ളമുണ്ടോ?

 • menonjalajamenonjalaja March 2013 +1 -1

  'താരനൂപുരം' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?

 • suresh_1970suresh_1970 March 2013 +1 -1

  നൂപുരധ്വനി കേട്ടിട്ടുണ്ട് !

 • mujinedmujined March 2013 +1 -1

  'പുരുഷസൂക്തം' വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

 • suresh_1970suresh_1970 March 2013 +1 -1

  നൂപുരധ്വനി -> പുരുഷസൂക്തം ??????

 • sushamasushama March 2013 +1 -1

  ‘മഞ്ജീരധ്വനി’ അല്ലെ?

 • menonjalajamenonjalaja March 2013 +1 -1

  നൂപുരധ്വനി-> പുരുഷസൂക്തം
  എന്താണ് പ്രശ്നം ?
  മൂന്നക്ഷരം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ.

 • suresh_1970suresh_1970 March 2013 +1 -1 (+1 / -0 )

  >> മൂന്നക്ഷരം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ.

  രണ്ടക്ഷരമല്ലേ മാറ്റാവൂ ???

 • menonjalajamenonjalaja March 2013 +1 -1

  ശരിയാണ്. എന്നാലും ഇപ്പോൾ ആ നിയമം നിഷ്ഠയോടെ പാലിക്കാറില്ലെന്നു തോന്നുന്നു.

 • menonjalajamenonjalaja March 2013 +1 -1

  'അഞ്ജനമിഴി' കാണാനെന്തു ശേല്!!!

 • sushamasushama March 2013 +1 -1

  ‘മൌനഭഞ്ജനം’ നടത്തൂ.....

 • menonjalajamenonjalaja March 2013 +1 -1

  'ഭജനപ്പാട്ട്' പാടിയിട്ടോ?

 • sushamasushama March 2013 +1 -1

  ‘ഒപ്പനപ്പാട്ട്’‘ ആയാലും മതി.

 • mujinedmujined March 2013 +1 -1

  'ഒപ്പനിരപ്പ്' ആണോ?

 • sushamasushama March 2013 +1 -1

  ‘ഒപ്പത്തിനൊപ്പം’ പറയാമോ?!

 • menonjalajamenonjalaja March 2013 +1 -1

  'മുറിപ്പത്തൽ' കൊണ്ട് കിട്ടിയാലോ????????

 • mujinedmujined March 2013 +1 -1

  'മുറിവൈദ്യൻ' വരേണ്ടിവരുമോ?

 • suresh_1970suresh_1970 March 2013 +1 -1

  നാട്ടുവൈദ്യനായാലും മതി !

 • menonjalajamenonjalaja March 2013 +1 -1

  'നാട്ടുമരുന്ന്' പ്രയോഗിക്കുകയും ആവാം

 • sushamasushama March 2013 +1 -1

  “വെടിമരുന്ന്” മതിയാവുമോ?!

 • menonjalajamenonjalaja March 2013 +1 -1

  'കതിനവെടി' ഒരു വഴിപാടല്ലേ?

 • mujinedmujined March 2013 +1 -1

  ആ വഴിപാടില്‍ 'കതിരുകാള' യുണ്ടോ?

 • menonjalajamenonjalaja March 2013 +1 -1

  'നെൽക്കതിർ' കാള തിന്നാലോ?

 • mujinedmujined March 2013 +1 -1

  'കൽപസൂത്രം' വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

 • menonjalajamenonjalaja March 2013 +1 -1

  'കൽപവൃക്ഷം' കണ്ടിട്ടുണ്ട്

 • mujinedmujined March 2013 +1 -1

  'കൽപക്ഷയം' വരാറായോ?

 • menonjalajamenonjalaja March 2013 +1 -1

  അക്ഷയപാത്രം എവിടെ കിട്ടും?

 • mujinedmujined March 2013 +1 -1

  'അക്ഷധരനോ'ട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ!!!!!

 • suresh_1970suresh_1970 March 2013 +1 -1

  വിദ്യാധരനെ കണ്ടാലും പോരെ !

 • menonjalajamenonjalaja March 2013 +1 -1

  'ഗംഗാധരനെ' കണ്ടാലും മതി

 • mujinedmujined March 2013 +1 -1

  'ധരാധരനോ'ട് ചോദിച്ചാലും മതി .

 • sushamasushama March 2013 +1 -1

  ശോണാധരന്‍?

 • menonjalajamenonjalaja March 2013 +1 -1

  വെറും 'തെറ്റുധാരണ'

 • sushamasushama March 2013 +1 -1

  ധാരണാപത്രം”

 • suresh_1970suresh_1970 March 2013 +1 -1

  ധവളപത്രം വായിക്കാന്‍ കൊള്ളുമോ ?

 • menonjalajamenonjalaja March 2013 +1 -1

  'പച്ചിലവളം' വളരെ നല്ലതാണ്

 • mujinedmujined March 2013 +1 -1

  'പച്ചിലപ്പാമ്പി'നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

നമസ്കാരം,

ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ബട്ടണ്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പദപ്രശ്നത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്‌വേഡ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം. ( അതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലേ? )

Sign In Apply for Membership

In this Discussion