മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

your Edit
pronoun
    നിങ്ങള്‍, നിന്റെ, നിങ്ങളുടെ, താങ്കളുടെ, അങ്ങയുടെ
    Of you or yourself


your
    താവക, യൗഷ്മക, തേ, അങ്ങേ, തവ


Entries from Olam Open Database

Your()::
    നിങ്ങളുടെ,
    താങ്കളുടെ,
    നിന്‍റെ,
Your(noun)::
    നിന്‍െറ,
    പൊതുവെയുളള,
Your(pronoun)::
    തന്റെ,
    അങ്ങയുടെ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fount, percipient, slink, ആര്‍ദ്രിതം, ബഹലത്വചം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean