മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

yore Edit
    പണ്ട്


yore Edit
Noun
    time long past


Entries from Olam Open Database

Yore()::
    പണ്ട്‌,
Yore(noun)::
    പുരാ,
    മുന്‍കാലത്ത്‌,
Yore(preposition)::
    പൂര്‍വ്വം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ circulate, അമിശ്രം, അരിന്ദമന്‍, അരത, അക്ഷരവിഹീന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean