മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

wry Edit
    കോടിപ്പോയ, തിരിഞ്ഞ


wry Edit
Adjective
    humorously sarcastic or mocking
eg: with a wry Scottish wit


wry Edit
Adjective
    bent to one side
eg: a wry neck


Entries from Olam Open Database

Wry()::
    കോടിയ,
    അപഥത്തില്‍ ചെന്ന,
Wry(adjective)::
    പരിഹാസരൂപേണയുള്ള,
    കളിയാക്കിക്കൊണ്ടുളള,
    വികൃതമായ,
    വക്രീകരിച്ച,
    കോട്ടിയ,
    ഒരു ഭാഗം തിരിഞ്ഞ,
    ഏങ്കോണിച്ച,
    തെറ്റായ,
    കോടിപ്പോയ,
    വക്രിച്ച,
    നേരില്ലാത്ത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ maestro, sloe, അതികൃച്ഛ്ര, ഒഴികഴിവ്, വിശാഖ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean