മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

wretch Edit
noun
    അതിനിര്‍ഭാഗ്യവാന്‍, ദുരിതജീവിതക്കാരന്‍
    someone you feel sorry for


wretch Edit
noun
    ബഹിഷ്‌കൃതന്‍, അധമന്‍, ദുരിതജീവിതക്കാരന്‍
    performs some wicked deed


Entries from Olam Open Database

Wretch(noun)::
    ജാതിഭ്രഷ്ടന്‍,
    പാവം,
    അതിനിര്‍ഭാഗ്യവാന്‍,
    അധമന്‍,
    ദുരിതജീവിതക്കാരന്‍,
    ജാതിഭ്രഷ്‌ടന്‍,
    ബഹിഷ്‌കൃതന്‍,
    സാധു,
    ദീനന്‍,
    ദരിദ്രന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ scandalous, scrimp, അംബരദം, പ്രത്യാരോപണം, ബഷ്കയ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean