മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

wool Edit
    കമ്പിളി, ആട് തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളുടെ രോമം
    Fiber sheared from animals (such, as sheep) and twisted into yarn for weaving


wool Edit
Noun
    a fabric made from the hair of sheep


wool Edit
Noun
    fiber sheared from animals (such as sheep) and twisted into yarn for weaving


wool Edit
Noun
    outer coat of especially sheep and yaks


wool
    ഊര്‍ണ്ണ, ഊര്‍ണ്ണം, ആജം


Entries from Olam Open Database

Wool(adjective)::
    ഒരു പാടു പറയുകയും വളരെക്കുറച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന,
    ചെമ്മരിയാടിന്‍ രോമം,
    കന്പിളിനൂല്‍,
    രോമവസ്ത്രം,
Wool(noun)::
    ചെമ്മരിയാടിന്‍ രോമം,
    കമ്പിളി,
    മൃദുലമായ മൃഗരോമം,
    ചെമ്മരിയാടിന്റെ രോമം,
    ഊര്‍ണ്ണം,
    കമ്പിളിനൂല്‍,
    കമ്പിളിക്കുപ്പായം,
    കൂര്‍പ്പാസം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sex-appeal, വസുധ, അനുകീര്‍ത്തനം, പ്രജാദാനം, ഗുഡോദ്ഭവ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean