മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

wise Edit
    വിവേകിയായ, അറിയുള്ള
    Having or prompted by wisdom or discernment


wise Edit
    മാതിരി, പ്രകാരം, രീതി
    A way of doing or being


wise Edit
Adjective
    having or prompted by wisdom or discernment
eg: a wise leader


wise Edit
Adjective
    having or prompted by wisdom or discernment
eg: a wise and perceptive comment


wise Edit
Adjective
    marked by the exercise of good judgment or common sense in practical matters
eg: a wise decision


wise Edit
Adjective
    evidencing the possession of inside information


wise Edit
Adjective
    improperly forward or bold
eg: Don't get wise with me!


wise Edit
Noun
    a way of doing or being
eg: in no wise


wise Edit
Noun
    a way of doing or being
eg: in this wise


Wise Edit
Noun
    United States Jewish leader (born in Hungary) (1874-1949)


Wise Edit
Noun
    United States religious leader (born in Bohemia) who united reform Jewish organizations in the United States (1819-1900)


wise
    അഭിജാത, സാനു, ഉദാരമതി, വിജ്ഞ, ബുദ്ധ, സുരഭി, ഋഷു


Entries from Olam Open Database

Wise()::
    അറിയുന്ന,
    ജ്ഞാനമുളള,
Wise(adjective)::
    പഠിപ്പുള്ള,
    അറിവുള്ള,
    ജ്ഞാനിയായ,
    അറിവുള്ളവനായ,
    വിവേകിയായ,
    വിജ്ഞനായ,
Wise(noun)::
    മാതിരി,
    മാര്‍ഗ്ഗം,
    രീതി,
    പ്രകാരം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ portrayal, ഉരചാരുക, നിസ്പന്ദ, മതിയായ്മ, ഉപക്രന്താ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean