മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

wipe Edit
    തുടയ്ക്കല്‍
    (n) the act of rubbing or wiping


wipe Edit
    തൂക്കുക, തുടച്ചു നീക്കുക, മായ്ച്ചു കളയുക
    (v) rub with a circular motion


wipe Edit
Verb
    rub with a circular motion
eg: wipe the blackboard


wipe Edit
Noun
    the act of rubbing or wiping


Entries from Olam Open Database

Wipe(noun)::
    തുടയ്ക്കുക,
    തൂത്തു കളയുക,
    എന്നേക്കുമായി ഒഴിവാക്കുക,
    ഒപ്പല്‍,
    മൃദുനിദ്ര,
Wipe(verb)::
    തുടച്ചുനീക്കുക,
    മാച്ചുകളയുക,
    തുടച്ചു നീക്കുക,
    തുടയ്‌ക്കല്‍,
    തൂക്കുക,
    തേയ്‌ക്കല്‍,
    മായ്‌ക്കല്‍,
    തുടയ്‌ക്കുക,
    മായ്‌ച്ചുകളയുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ diphtheria, ബിന്ദുജാല, ചൈത്തിക, വാടപ്പുറം, വിഴുക്ക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean