മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

wild Edit
    വന്യമായ, ക്രോധമുള്ള
    (adj)Marked by extreme lack of restraint or control


wild Edit
    കാട്
    (n)A wild primitive state untouched by civilization


wild Edit
Adjective
    marked by extreme lack of restraint or control
eg: wild talk


wild Edit
Adjective
    marked by extreme lack of restraint or control
eg: wild parties


wild Edit
Adjective
    in a natural state; not tamed or domesticated or cultivated
eg: wild geese


wild Edit
Adjective
    in a natural state; not tamed or domesticated or cultivated
eg: edible wild plants


wild Edit
Adjective
    in a state of extreme emotion
eg: wild with anger


wild Edit
Adjective
    in a state of extreme emotion
eg: wild with grief


wild Edit
Adjective
    deviating widely from an intended course
eg: a wild bullet


wild Edit
Adjective
    deviating widely from an intended course
eg: he threw a wild pitch


wild Edit
Adjective
    (of colors or sounds) intensely vivid or loud
eg: wild colors


wild Edit
Adjective
    (of colors or sounds) intensely vivid or loud
eg: wild shouts


wild Edit
Adjective
    without a basis in reason or fact


wild Edit
Adjective
    talking or behaving irrationally


wild Edit
Adjective
    involving risk or danger
eg: a wild financial scheme


wild Edit
Adjective
    fanciful and unrealistic; foolish


wild Edit
Adjective
    located in a dismal or remote area; desolate
eg: a wild stretch of land


wild Edit
Adjective
    intensely enthusiastic about or preoccupied with


wild Edit
Adjective
    without civilizing influences
eg: wild tribes


wild Edit
Adjective
    (of the elements) as if showing violent anger


wild Edit
Adverb
    in an uncontrolled and rampant manner


wild Edit
Adverb
    in a wild or undomesticated manner
eg: growing wild


wild Edit
Adverb
    in a wild or undomesticated manner
eg: roaming wild


wild Edit
Noun
    a wild primitive state untouched by civilization
eg: he lived in the wild


wild Edit
Noun
    a wild primitive state untouched by civilization
eg: they collected mushrooms in the wild


wild Edit
Noun
    a wild and uninhabited area left in its natural condition


wild
    കാടന്‍, ആരണ്യക, സംരബ്ധ


Entries from Olam Open Database

Wild(adjective)::
    കാടായ,
    കാട്ടിലുള്ള,
    ഇണങ്ങാത്ത,
    സംസ്‌കാരമില്ലാത്ത,
    പരിഭ്രാന്തമായ,
    ഉഗ്രമായ,
    കാടിനെ സംബന്ധിച്ച,
    വനത്തിലുള്ള,
Wild(noun)::
    വന്യഭൂമിയായ,
    നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത,
    പരിഭ്രാന്ത,
    ക്ഷോഭിച്ച,
    കാട്‌,
    വനം,
    വനാന്തം,
    വിപിനം,
    അടവി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ veer, bucket, അക്ഷശൗണ്ഢന്‍, അലുവ, തുമ്പുണ്ടാക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean