മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

whit Edit
    സ്വല്പം, പുള്ളി


whit Edit
Noun
    a tiny or scarcely detectable amount


Entries from Olam Open Database

Whit(noun)::
    ലേശം,
    സ്വല്‌പം,
    നുറുങ്ങ്‌,
    കഷണം,
    സ്വല്‍പം,
    പുള്ളി,
    അണു,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ filament, squeal, trundle, അകൃഷ്ണധനം, അകലേ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean