മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

warrior Edit
noun
    പോരാളി, യുദ്ധവീരന്‍, ഭടന്‍


warrior Edit
Noun
    someone engaged in or experienced in warfare


warrior
    തീക്ഷ്ണന്‍, യോദ്ധാവ്, ശൂരന്‍, യോധനന്‍, പീമരന്‍, യോധന്‍, പ്രയുത്സു, യുധാനന്‍, അങ്കക്കാരന്‍, യുയുധാനന്‍, ക്ഷത്രന്‍, വാഷ്കലന്‍, നിഷംഗഥി, ചേകവന്‍, പടയാളി, രഥന്‍, ക്ഷേപകന്‍, വിജിഗീഷു, സൗരഥന്‍, കണയന്‍, പടവീരന്‍, പോരാളി


Entries from Olam Open Database

Warrior(noun)::
    യോദ്ധാവ്‌,
    രണശൂരന്‍,
    ധീരന്‍,
    വീരന്‍,
    അജയ്യന്‍,
    സമര്‍ത്ഥ യോദ്ധാവ്,
    ശൂരന്‍,
    പോരാളി,
    പോരാളി,
    യുദ്ധവീരന്‍,
    ഭടന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dispose, അര്‍ദ്ധചന്ദ്രന്‍, അംസഭരന്‍, വിധ്വംസിക്കുക, അകൃതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean