മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

wanion Edit
    ദൗര്‍ഭാഗ്യം, അത്യാഹിതം


Entries from Olam Open Database

Wanion()::
    അത്യാഹിതം,
Wanion(noun)::
    ദൗര്‍ഭാഗ്യം,
    ആപത്ത്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ alienation, ഇടകുടിയാന്‍, ബ്രഹ്മവൃക്ഷം, അപശബ്ദം, അനുനാസികം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean