മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

waking Edit
    ഉറക്കമുണരല്‍, ഉണര്‍ത്തല്‍


waking Edit
Adjective
    marked by full consciousness or alertness
eg: worked every moment of my waking hours


waking Edit
Noun
    the state of remaining awake
eg: days of danger and nights of waking


Entries from Olam Open Database

Waking()::
    ഉറക്കമുണരല്‍,
Waking(noun)::
    ഉണര്‍ത്തല്‍,
    ഉണര്‍ന്നിരിക്കുന്ന സമയം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മുട്ടി, മേയല്‍, കാറ്റള, സിതകരന്‍, നവ്യത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean