മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

vituperate Edit
    കുറ്റം കാണുക


vituperate Edit
Verb
    spread negative information about


Entries from Olam Open Database

Vituperate(verb)::
    കുറ്റം കാണുക,
    ആക്ഷേപിക്കുക,
    ശകാരിക്കുക,
    ദുഷിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lubricant, reproof, അഭ്യുക്ഷണം, വേട്ട, മധുരഭാഷിണി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean