മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

villager Edit
    ഗ്രാമീണന്‍


villager Edit
Noun
    one who has lived in a village most of their life


villager
    ജാനപദന്‍


Entries from Olam Open Database

Villager(noun)::
    ഗ്രാമീണന്‍,
    ഗ്രാമവാസി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chaise, necessitate, മകരേശന്‍, യജതന്‍, വിസമ്മതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean