മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

vigilante Edit
    ബാഹ്യഭീഷണികളില്‍ നിന്നു സ്വസമുദായത്തെ രക്ഷിക്കാനും മറ്റുമായി നിലകൊള്ളുന്ന, സേവകപ്രമാണി


vigilante Edit
Noun
    member of a vigilance committee


vigilante Edit
Noun
    someone who punishes perceived lawbreakers themself rather relying on the authorities


Entries from Olam Open Database

Vigilante(noun)::
    ജാഗ്രതയുള്ളവന്‍,
    കാവല്‍ക്കാരന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gratify, ഇളങ്കോ, മാതലി, മുച്ചാണ്‍, മദ്ധ്യമപാണ്ഡവന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean