മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

vide Edit
    ടനോക്കുകട എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം
    See - as to direction to a reader to, look somewhere else


vide Edit
Verb
    see - as to direction to a reader to look somewhere else


Entries from Olam Open Database

Vide(noun)::
    മറ്റൊരിടത്ത്‌ എഴുതിയിട്ടുള്ളതിനെ നോക്കണമെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക്‌,
Vide(verb)::
    നോക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ slog, അവ്യര്‍ത്ഥ, ആഭിചാരികം, ചില്ലറക്കച്ചവടം, ഇറ്റുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean