മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

vice Edit
    പകരം, ബദലായ


vice Edit
Noun
    a holding device attached to a workbench; has two jaws to hold workpiece firmly in place


vice Edit
Noun
    a specific form of evildoing
eg: vice offends the moral standards of the community


vice Edit
Noun
    moral weakness


vice Edit
Preposition
    in place of


vice
    തീമ, തുറുവണം, തിന്മ, തീ


Entries from Olam Open Database

Vice(adjective)::
    ദുര്‍മാര്‍ഗം,
    ദുഷ്ടതപകരം,
    ബദലായി,
    തുടര്‍ന്നുവരുന്ന,
    ബദലായ,
    പ്രതിയായ,
Vice(noun)::
    ദുരാചാരം,
    ദുശ്ശീലം,
    പാപാ ചരണം,
    ദുര്‍ഗുണം,
    ദുര്‍വാസന,
    ദുര്‍വൃത്തി,
    പകരം,
    ദുര്‍മാര്‍ഗ്ഗം,
    കൊടില്‍,
    തിരുക്കുചട്ടം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gambol, lascar, pedestal, അലുക്സമാസം, അദ്ധ്വാവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean