മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

verily Edit
    വാസ്തവത്തില്‍, നേരായി


verily Edit
Adverb
    in truth; certainly
eg: I verily think so


verily Edit
Adverb
    in truth; certainly
eg: trust in the Lord...and verily thou shalt be fed


Entries from Olam Open Database

Verily(adjective)::
    യഥാര്‍ത്ഥമായി,
    നേരായി,
Verily(adverb)::
    വാസ്‌തവത്തില്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ overzealous, splendent, straggle, അഭക്ഷം, വാസ്തുവിദ്യ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean