മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

verify Edit
    ശരിയാണെന്നോ നേരാണെന്നോ തെളിയിക്കുക


verify Edit
Verb
    confirm the truth of
eg: Please verify that the doors are closed


verify Edit
Verb
    confirm the truth of
eg: verify a claim


verify Edit
Verb
    check or regulate (a scientific experiment) by conducting a parallel experiment or comparing with another standard


verify Edit
Verb
    attach or append a legal verification to (a pleading or petition)


verify Edit
Verb
    to declare or affirm solemnly and formally as true


Entries from Olam Open Database

Verify(noun)::
    നേരാണെന്നു തെളിയിക്കുക,
    സത്യമാണെന്നുവരുത്തുക,
    ഉറപ്പിക്കുക,
    സമര്‍ത്ഥനാര്‍ത്ഥം,
Verify(verb)::
    പ്രമാണമാക്കുക,
    ശരിയാണെന്നോ നേരാണെന്നോ തെളിയിക്കുക,
    ദൃഢീകരിക്കുക,
    നിര്‍ണ്ണയിക്കുക,
    കണ്ടുപിടിക്കുക,
    യഥാര്‍ത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കുക,
    പരീക്ഷിക്കുക,
    ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങള്‍ ശരിയാണോ എന്ന്‌ പരിശോധിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകൗടില്യം, അതിലംബി, മെഴുമെഴുപ്പ്, പണ്ണുക, പൗരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean