മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

veer Edit
    മാറുക, മാറ്റുക


veer Edit
Verb
    turn sharply; change direction abruptly
eg: The motorbike veered to the right


veer Edit
Verb
    shift to a clockwise direction
eg: the wind veered


Entries from Olam Open Database

Veer(verb)::
    ഗതിമാറുക,
    മാറ്റുക,
    ഗത്യന്തരം പ്രാപിക്കുക,
    നിലതെറ്റുക,
    മറ്റൊരുവഴി തിരിക്കുക,
    മനസ്സുമാറ്റുക,
    വെട്ടിത്തിരിയുക,
    തെന്നിമാറ്റുക,
    ക്ഷിപ്രഗതിഭേദനം വരുത്തുക,
    മനസ്സു മാറുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ earner, അല്, ഇന്ദുരാജി, മണ്ഡല, കമ്മള്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean