മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

vassal Edit
    അടിയാന്‍, അടിമ


vassal Edit
Noun
    a person holding a fief; a person who owes allegiance and service to a feudal lord


Entries from Olam Open Database

Vassal()::
    പ്രജ,
Vassal(noun)::
    ആശ്രിതവ്യക്തി,
    സാമന്തരാജ്യം,
    അടിയാന്‍,
    കുടിയാന്‍,
    അടിമ,
    ദാസന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tan, wishful, ആദരവ്, ഗൃഹം, ഖര്‍പ്പടം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean