മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

uplift Edit
    ഉയര്‍ത്തുക, ധാര്‍മ്മികമായുയര്‍ത്തുക


uplift Edit
Verb
    fill with high spirits; fill with optimism
eg: Music can uplift your spirits


uplift Edit
Verb
    lift up from the earth, as by geologic forces
eg: the earth's movement uplifted this part of town


uplift Edit
Verb
    lift up or elevate


uplift Edit
Noun
    (geology) a rise of land to a higher elevation (as in the process of mountain building)


uplift Edit
Noun
    a brassiere that lifts and supports the breasts


Entries from Olam Open Database

Uplift()::
    ഉല്ലസിപ്പിക്കുക,
    സന്തോഷിപ്പിക്കുക,
Uplift(noun)::
    ആവേശം,
    ഉത്സാഹം,
    ആമോദം,
    ഉന്നതി,
Uplift(verb)::
    ഉന്നവിപ്പിക്കുക,
    ഉയര്‍ത്തുക,
    ധാര്‍മ്മികമായുയര്‍ത്തുക,
    അഭിവൃദ്ധിവരുത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gravitation, hemorrhage, അകര, മിരുത, മൈത്രേയിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean