മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

untrustworthy Edit
    അവിശ്വസനീയമായ, വിശ്വാസയോഗ്യനല്ലാത്ത


untrustworthy Edit
Adjective
    not worthy of trust or belief
eg: an untrustworthy person


Entries from Olam Open Database

Untrustworthy()::
    അവിശ്വസനീയമാ,
Untrustworthy(adjective)::
    അവിശ്വസനീയമായ,
    വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത,
    വിശ്വാസയോഗ്യനല്ലാത്ത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bray, millennium, അനുപൂര്‍വ്യ, അനുപനീതന്‍, വെള്ളിയാഴ്ച


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean