മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

unsuccessful Edit
    വിജയിയല്ലാത്ത, ഫലം സിദ്ധിക്കാത്ത


unsuccessful Edit
Adjective
    not successful; having failed or having an unfavorable outcome


unsuccessful Edit
Adjective
    failing to accomplish an intended result


Entries from Olam Open Database

Unsuccessful(adjective)::
    വിജയിയല്ലാത്ത,
    ഫലം സിദ്ധിക്കാത്ത,
    വിജയകരമല്ലാത്ത,
    നിഷ്‌ഫലമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ proportion, rheumatic, അമരനാഥം, വിഹസിക്കുക, മാവുത്തന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean