മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

unsaid Edit
    പറയപ്പെടാത്ത


unsaid Edit
Adjective
    not made explicit
eg: things left unsaid


Entries from Olam Open Database

Unsaid(adjective)::
    ഉരിയാടാത്ത,
    ചൊല്ലാത്ത,
    മിണ്ടാത്ത,
    പറയപ്പെടാത്ത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ negotiable, pug, മകളി, അനന്തരന്‍, വക്ഷസ്സ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean