മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

unpractical Edit
    അപ്രായോഗികമായ


unpractical Edit
Adjective
    Not practical; impractical


Entries from Olam Open Database

Unpractical(adjective)::
    അപ്രായോഗികമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mug, sallow, sluggish, അമൃതപഞ്ചാക്ഷരി, അകന്പനന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean