മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

unparalleled Edit
    അതുല്യമായ, അദ്വിതിയമായ


unparalleled Edit
Adjective
    radically distinctive and without equal
eg: unparalleled athletic ability


unparalleled Edit
Adjective
    radically distinctive and without equal
eg: a breakdown of law unparalleled in our history


Entries from Olam Open Database

Unparalleled(adjective)::
    അതുല്യമായ,
    സാമ്യമില്ലാത്ത,
    അദ്വിതീയമായ,
    നിരുപമമായ,
    നിസ്‌തുലമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ deep felt, repartee, ബിഡാലകം, മുച്ചാണ്‍, മുണ്ഡനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean