മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

unleash Edit
verb
    കെട്ടഴിച്ചുവിടുക, സ്വതന്ത്രമാക്കുക


unleash Edit
verb
    തുറന്നുപ്രകടിപ്പിക്കുക
    release or vent
eg: unleash one's anger


unleash Edit
verb
    കെട്ടഴിച്ചുവിടുക
    release from a leash
eg: unleash the dogs in the park


unleash Edit
verb
    അഴിച്ചുമാറ്റുക
    turn loose or free from restraint


Entries from Olam Open Database

Unleash(adjective)::
    നിയമവിരുദ്ധമായ,
    നിയമാനുസാരമല്ലാത്ത,
Unleash(verb)::
    അഴിച്ചുമാറ്റുക,
    തുറന്നുപ്രകടിപ്പിക്കുക,
    കെട്ടഴിച്ചുവിടുക,
    സ്വതന്ത്രമാക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ individual, nozzle, undoubted, യാതൃകന്‍, മനവി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean