മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

unidentified Edit
    വേര്‍തിരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത


unidentified Edit
Adjective
    not yet identified
eg: an unidentified species


unidentified Edit
Adjective
    not yet identified
eg: an unidentified witness


unidentified Edit
Adjective
    being or having an unknown or unnamed source


Entries from Olam Open Database

Unidentified(adjective)::
    വേര്‍തിരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത,
    തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത,
    തിരിച്ചറിയാത്ത,
    കണ്ടെത്താനാവാത്ത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വിപണനം, മലര്‍ത്തയ്യല്‍, അങ്ങനെ, പാരണ, പരിവാരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean