മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

unenviable Edit
    അസയാര്‍ഹമല്ലാത്ത, ആര്‍ക്കും വേണാത്ത


unenviable Edit
Adjective
    hard to deal with; especially causing pain or embarrassment
eg: unenviable moments in the discussion


unenviable Edit
Adjective
    hard to deal with; especially causing pain or embarrassment
eg: in the unenviable position of resorting to an act he had planned to save for the climax of the campaign


unenviable Edit
Adjective
    so undesirable as to be incapable of arousing envy
eg: unenviable notoriety


Entries from Olam Open Database

Unenviable(adjective)::
    അസൂയാര്‍ഹമല്ലാത്ത,
    ആര്‍ക്കും വേണ്ടാത്ത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ phial, അകേശിനി, അന്നശ്രദ്ധം, കഷ്ട, തുംബ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean