മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

undervalue Edit
verb
    വിലകുറച്ചു കാണുക, കുറഞ്ഞ വില മതിക്കുക
    assign too low a value to


undervalue Edit
verb
    അവഗണിക്കുക
    esteem lightly


undervalue Edit
Verb
    lose in value


Entries from Olam Open Database

Undervalue(verb)::
    വിലമകുറച്ചു കാണുക,
    കുറഞ്ഞ വിലമതിക്കുക,
    വിലതാഴ്‌ത്തുക,
    വിലകുറയ്‌ക്കുക,
    അവഗണിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ emaciate, അടവിപുരി, ആയുസ്തോമം, ആഴുവാഞ്ചേരി, മുക്കാലും


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean