മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

undeceive Edit
    മോചിപ്പിക്കുക, യാഥാര്‍ത്ഥ്യം ബോദ്ധ്യമാക്കുക


undeceive Edit
Verb
    free from deception or illusion


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ alogical, care of, humeral, retard, അശീതികന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean